ธนบัตร 10 บ าท ร้ านรับซื้อ 5 พัน เหรียญ 1 บ าทรับซื้อ 1 หมื่น

เรียกได้ว่าเหรี ยญกษปณ์หรือธนบัตรเก่าๆ ยังคงได้รับความนิยมจากบร รดานักสะสม

ล่ าสุดเพจ รับซื้อแบ งค์เก่า เหรีย ญเก่า เหล้ าเก่ า ของสะสมทุกชนิดร าค าดี

BY เฮี ยอานนท์ ประก าศรับซื้อ ธนบัตร 10 บ าท และเหรียญ 1 บ าท ซึ่งจะมีลักษณะพิเศษไว้คือ

สำหรับ ธนบัตร 10 บ าท แบบ 12 พิมพ์ตลก เลขบนกับเลขล่ างไม่เหมือนกัน

ภาพจาก รับซื้อแบงค์เก่า เหรียญเก่า เหล้าเก่า ของสะสมทุกชนิด ร าค าดี BY เฮี ยอานนท์ ใครมีเอามาข ายด่วน

ภาพจาก รับซื้อแบงค์เก่า เหรียญเก่า เหล้าเก่า ของสะสมทุกชนิดร าค าดี BY เฮี ยอานนท์

ภาพจาก รับซื้อแบงค์เก่า เหรียญเก่า เหล้าเก่า ของสะสมทุกชนิดร าค าดี

BY เฮี ยอานนท์ ขอบคุณ รับซื้อแบงค์เก่า เหรียญเก่า เหล้าเก่า ของสะสมทุกชนิดร าค าดี BY เฮี ยอานนท์

ขอบคุณ  siamstreet

อ่านเพิ่มเติม