มอบเงิ นเยี ย วย า ให้นักเรียนคนละ 1000 บ าท เป็นระยะเวล า 3 เดือน

น ายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธร รมราชพร รคประชาธิปัตย์

ได้กล่าวถึงกรณีที่น ายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพร รคประชาธิปัตย์รองนายกรั ฐมนต รี

และรั ฐมนต รีว่าการกระทรวงพาณิ ชย์ มอบหมายให้กระทรวงพาณิ ชย์

จัดโครงการพาณิ ชย์ลดร าค าช่วยประชาช น Back to schoool

เพื่อลดค่ า ค ร อ ง ชี พ ช่วงเปิดภาคเรียนที่จะมาถึงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ช่วยพ่อแม่และผู้ปกครองลดภาระค่ าใช้จ่ ายที่จำเป็นของลู กหลานนั้นว่าเป็นเ รื่ อ ง

ที่น่ายินดี นอกจากจะช่วยส่ ง เ ส ริ ม การศึกษาของชาติแล้วก็ยังเป็นการ ก ร ะ ตุ้ น

เศรษฐกิจตามนโยบายของรั ฐบ าลในทางอ้อมไม่น้อยกว่าการแจ กแพ็คเกจ

ก ร ะ ตุ้ น การท่องเที่ยวของ รัฐบ าลในขณะนี้อีกด้วย

และขอขอบคุณที่รั ฐมนต รีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาและช่วย

แ ก้ ไ ข ปัญหาค่ าใช้ของผู้ปกครองจะต้องรับภาระหนักในช่วงเปิ ดภาคเรียนซึ่ง

จะต้องหาเ งินจำนวนหนึ่งเพื่อซื้ออุปกรณ์การรเรียนและค่ าเล่าเรียนของบุตรหลาน

จึงเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับ ผ ล ก ร ะ ท บ จากช่วงโ ควิ ด

และได้เตรียมเสนอ รั ฐ บ า ล มอบของขวัญวันเปิดเทอม

สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ปี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ทุกคนทั้งนักเรียนในโรงเรียน รั ฐ บ า ล และโรงเรียนเอกชนคนละ 1,000 บ าท

เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเป็นอัตราการระยะเท่าที่มติ ครม. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

ขอบคุณแหล่งข้อมูล love3th

อ่านเพิ่มเติม